Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet.

Minister H. Kamp (EZ): “De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel voor de VvE” VvE Belang heeft een belangrijk succes geboekt: Verenigingen van Eigenaren met een gebouwgebonden warmte-installatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier.

Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem is dat goed nieuws: zij krijgen nu niet te maken met alle – veelomvattende en kostbare – verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt.

Al sinds het begin van dit jaar maken wij intensief bezwaar tegen de invoering van de Warmtewet voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie (veelal blokverwarming).
Dat de minister nu heeft erkend dat de bezwaren van VvE Belang terecht zijn, ziet mr. Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs, als een groot succes voor de gevoerde lobby. “De bepalingen in de Warmtewet vormen voor de VvE een enorme financiële en administratieve lastendruk”, zegt Oomen. “Bovendien zouden de kosten voor de VvE in veel gevallen sterk toenemen, en kwam het erop neer dat appartementseigenaren zich door deze wet tegen zichzelf moesten beschermen. Een absurde situatie.

Wij zijn blij dat minister Kamp heeft ingezien dat de Warmtewet in conflict is met het appartementsrecht. Voor de betrokken VvE’s betekent het dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de vele werkzaamheden én de extra kosten die de invoering van de Warmtewet met zich meebracht.”
De minister geeft aan dat hij de vrijstelling voor de blokverwarming niet wil invoeren voor de corporatie. Om die reden is het nog niet helemaal duidelijk hoe men in de toekomst wil omgaan met het gemengde complex. VvE Belang heeft het standpunt ingenomen dat alle VvE’s onder de reikwijdte van deWarmtewet uit moeten, dus ook de gemengde complexen.

Lees hier de kamerbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen over de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/07/kamerbrief-over-vragen-toepassing-warmtewet-en-warmteregeling.html